LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: § 171zl
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie predpokladá, že vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný. Ustanovenie sa javí ako nekoncepčné vzhľadom na skutočnosť, že súd odporučí dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak nespĺňa predpoklady na určenie splátkového kalendára, t. j. splátkový kalendár súd nakoniec neurčí a preto sa nemá ako stať neúčinným. SBA teda navrhuje toto ustanovenie pre neaplikovateľnosť vypustiť.