LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: § 171zg ods. 4
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie predpokladá, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov v splátkovom kalendári nesmie byť počas nasledujúcich piatich rokov nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. T. j. podmienka uspokojenia aspoň 30 % z nezabezpečenej pohľadávky sa vzťahuje na prípad, kedy si fyzická osoba ako formu oddlženia vyberie splátkový kalendár. V prípade, kedy sa rozhodne pre cestu konkurzu, t. j. speňaženia majetku, žiadna minimálna hranica uspokojenia záväzkov oddlžujúceho sa dlžníka nie je stanovená. V Českej republike platí 30 % hranica aj v prípade konkurzu. V minulom roku bolo podľa tejto úpravy vykonaných 32 000 oddlžení v Českej republike, v porovnaní s 580 prípadmi u nás. Podľa dostupných zdrojov, nakoľko sú podľa českej právnej úpravy pravidlá nastavené tak, že sa fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov, ale musí uhradiť aspoň 30 % – a to hneď alebo v priebehu piatich rokov – tak 95 až 98 % ľudí si vyberie možnosť trvajúcu päť rokov a aj skutočne zaplatí. Podľa návrhu predkladateľa v prípade, ak bude dlh fyzickej osoby napr. 100.000 Eur a jej majetok vo výške napr. 20.000 Eur, je pre ňu výhodnejšie zbaviť sa majetku vo výške 20.000 Eur a mať „pokoj“ ako platiť ďalších päť rokov minimálnu sumu 30 % z dlhu, čo činí v tomto modelovom príklade 33.000 Eur. Nehovoriac o možnosti, kedy dlžník nebude vlastniť žiaden resp. len minimálny majetok. SBA navrhuje zaviesť 30 % minimálnu hranicu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov aj v prípade výberu si 1. možnosti z foriem oddlženia – konkurzu t. j. speňaženia majetku.