LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: § 171a ods. 1
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie predpokladá, že každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. SBA sa lehota 3 rokov javí ako nekoncepčná a nemotivačná pre dlžníka plniť splátkový kalendár po dobu celých piatich rokov, nakoľko podľa uvedeného má veriteľ právo domáhať sa zrušenia oddlženia len do 3 rokov od určenia splátkového kalendára. SBA navrhuje predĺžiť túto lehotu na päť rokov.