LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: § 169 ods. 1 písm. e)
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia budú patriť aj peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. SBA navrhuje, aby sa moment vzniku pohľadávky viazal v prípade konkurzu už na samotné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a nie až na vyhlásenie konkurzu.