LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: § 169 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie predpokladá, že medzi pohľadávky vylúčené z uspokojenia bude patriť aj pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. SBA s vylúčením zmeniek zásadne nesúhlasí. Predmetnou úpravou sa všetky zmenky stanú voči dlžníkovi, ktorý sa oddlžuje, nevymáhateľné. Zmenka je záväzok rovnako ako každý iný a majiteľ zmenky má právo pohľadávku z nej uplatniť voči fyzickej osobe v oddlžení rovnako, ako iní veritelia svoje pohľadávky. Ak mal predkladateľ v úmysle touto úpravou vylúčiť zmenky, ktoré predstavujú zabezpečovací nástroj popri samotnej pohľadávke, ktorá  je uspokojovaná pri oddlžení fyzickej osoby konkurzom či splátkovým kalendárom, treba tento zámer jasne špecifikovať. SBA navrhuje vypustiť písm. c) v § 169 ods. 1 a tým umožniť vymožiteľnosť pohľadávok zo zmeniek voči osobe v oddlžení resp. upraviť charakter týchto vylúčených zmeniek len na zmenky, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávok uspokojovaných podľa navrhovaného § 170.