LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: legislatívnemu postupu - proces a povinný obsah predložených materiálov
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pokiaľ ide o procesnú stránku prípravy rovnako ako i o povinnú obsahovú náplň sprievodných materiálov, predkladateľ veľmi vážne porušil základné povinnosti vyplývajúce z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, čím obišiel niekoľko povinných krokov v rámci legislatívneho procesu. 
Predkladateľ si v úvode nesplnil oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5.6. a nasl. voči Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré na základe predbežnej informácie o príprave materiálu rozhoduje o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi, čim je zaručené zachovanie požadovanej miery transparentnosti prípravy. Z predložených materiálov nie je zrejmé, či a v akom rozsahu predkladateľ konzultoval svoj zámer s dotknutými podnikateľskými subjektmi, aké pripomienky boli zo strany podnikateľskej verejnosti vznesené a následne zapracované. SBA navrhuje, aby predkladateľ usporiadal dodatočné konzultácie so zástupcami podnikateľskej verejnosti a na základe týchto konzultácií spracoval dôkladnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorú napriek potenciálnemu vplyvu k vlastnému materiálu nepredložil. Za žiaduce sa javí konzultovanie zámeru napríklad so Slovenskou advokátskou komorou, ktorá (resp. ktorej členovia) dokáže tento materiál posúdiť po vecnej stránke. Ďalšie porušenie povinností predkladateľa spočíva v predložení posudzovaného materiálu priamo do medzirezortného pripomienkového konania, t. j. v obídení ďalších procesov predpokladaných Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov – a to nie len spomínaných povinných konzultácií s podnikateľským prostredím a prípadnému podrobeniu sa vykonania Testu vplyvu na malé a stredné podniky, ale tiež tzv. predbežného pripomienkového konania. Dôkazom je tiež absentujúce Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK v Doložke vplyvov. SBA žiada predloženie materiálu na záverečné posúdenie Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov.