LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k osobitnej časti dôvodovej správy
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi, aby prepracoval osobitnú časť dôvodovej správy tak, aby odôvodnenia k jednotlivým bodom neobsahovali iba opis znenia z návrhu zákona. Požiadavku odôvodňujeme v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v znení neskorších predpisov, kde je ustanovené, že osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení  t.j.  obsahuje vysvetlenie, prečo sú jednotlivé ustanovenia navrhované v takomto znení a súčasne, že do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Z tohto dôvodu odporúčame prepracovať a uviesť do súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.