LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: dôvodovej správe - časť B. Osobitná časť
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. Odporúčame vypustiť slová „B. Osobitná časť“ (1x).
2. K bodu 11 (§ 171a) odporúčame pred slovo „resp.“ vložiť čiarku.
3. K bodu 11 (§ 171b) odporúčame slová „V odseku 3, 4 a“ nahradiť slovami „V odsekoch 3 až 5“.
4. K bodu 11 (§ 171d) odporúčame slovo „Správa“ nahradiť slovom „Správca“.
5. K bodu 11 (§ 171g) odporúčame pred slová „ako aj“ vložiť čiarku.
6. K bodu 11 (§ 171j) odporúčame slovo „sáva“ nahradiť slovom „stáva“  a slovo „povinný“ nahradiť slovom „povinní“.
7. K bodu 11 (§ 171l) odporúčame slová „ohľadom  oddlžením“ nahradiť slovami „týkajúceho sa oddlženia“.
8. K bodu 11 (§ 171s) odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekoch“.
9. K bodu 11 (§171z) odporúčame pred slovo „nehospodárne“ vložiť čiarku.
10. K bodu 11 (§ 171za) odporúčame slovo „sp“ nahradiť slovom „sú“.
11. K bodu 11 (§ 171zb) odporúčame slovo „obchodnom“ nahradiť slovom „Obchodnom“.
12. K bodu 11 (§ 171zh) odporúčame vypustiť slová „proti“ (1x) a „námietku“.
13. K bodu 11 (§ 171zq) odporúčame slovo „konaná“ nahradiť slovom „koná“.
14. K bodu 11 (§ 171zr) odporúčame slovo „Nariadenia“ nahradiť slovom „nariadenia“.
Odôvodnenie:
1. až 14. Gramatické pripomienky.
Dôvodová správa - časť. B Osobitná časť k čl. II
1. Odporúčame z dôvodu nadbytočnosti vypustiť slovo „č.“ (1x).