LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V prvom odseku odporúčame pred slovo „ďalej“ vložiť zátvorku.
2. V štvrtom odseku odporúčame legislatívnu skratku „(ďalej len ZKR)“ nahradiť legislatívnou  skratkou „(ďalej len „ZKR“)“. 
3. V šiestom a siedmom odseku odporúčame pred slová „t. j.“ vložiť čiarku.
4. V desiatom odseku odporúčame slová „s ohľadom“ nahradiť slovom „vzhľadom“.
5. V ods. 11 odporúčame slovo „eura“ nahradiť slovom „eur“.
Odôvodnenie:
Gramatické pripomienky 1. až 5. platia aj pre dôvodovú správu - všeobecnú časť.