LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I
1. V bode 1 odporúčame pred slovom „prvej“ vypustiť slovo „v“.
2. V bode 2 odporúčame slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ a slovo „Platobné“ nahradiť slovom „Platobne“.
3. V bode 3 odporúčame slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“.
4. V bode 4 odporúčame pred slovo „veta“ vložiť slovo „táto“. Táto pripomienka platí aj pre bod 7.
Odôvodnenie:
1. až 4. Legislatívna technika.
K čl. I bod 11
1. V § 166 ods. 1 odporúčame vypustiť slová „podnikateľom alebo fyzickou osobou nepodnikateľom“ pre nadbytočnosť (viď. § 171g ods. 1).
2. V § 166 ods. 3 odporúčame slovo „iba“ nahradiť slovami „len vtedy“.
3. V § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „pohľadávka“. 
4. V § 168 ods. 2 odporúčame napríklad za slovom „prechodom“ čiarku nahradiť bodkočiarkou a slová „ibaže pohľadávku nadobudla dedením“ nahradiť slovami „to neplatí, ak pohľadávku nadobudla dedením“.
5. V § 169 ods. 1 písm. d) odporúčame slovo „vyrubiť“ nahradiť slovom „uložiť“.
6. V § 169 ods. 2 odporúčame slová „Táto nevymáhateľnosť pohľadávky nedopadá“ nahradiť slovami „Nevymáhateľnosť podľa odseku 1sa nevzťahuje“ alebo slovami „Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje“.
7. V § 170 ods. 1 odporúčame v záujme lepšej zrozumiteľnosti textu upraviť znenie úvodnej vety takto: „Ak tento zákon v 
§ 168 neustanovuje inak , len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky:“ a v ods. 2 slová „Tieto pohľadávky“ odporúčame nahradiť slovami „Pohľadávky podľa odseku 1“.
8. V § 171 ods. 1 odporúčame slová „v uznesení“ nahradiť slovom „uznesením“ (2x) a v poslednej vete slovo „uvedie“ nahradiť slovom „určí“.
9. V § 171b ods. 1 odporúčame prehodnotiť slová „úprimnú snahu“ a slová „snaží sa v pomere“ pre ich vágnosť a pred slová „alebo hry“ vložiť čiarku.
10. V § 171b ods. 2 odporúčame vypustiť slovo „spravidla“ a v písm. b) za slovo „osoba“ vložiť čiarku.
11. V § 171b ods. 2 písm. c) odporúčame pred slová „alebo na dopyt“ vložiť čiarku.
12. V § 171b ods. 3 odporúčame pred slová „alebo má“ vložiť čiarku.
13. V § 171b ods. 4 odporúčame pred slová „alebo ho“ vložiť čiarku.
14. V § 171c odporúčame slová „v prípade, že“ nahradiť slovami „vtedy, ak“.
15. V § 171d ods. 1 odporúčame slovo „informácii“ nahradiť slovom „informácií“ a slovo „ohľadom“ nahradiť slovami „týkajúce sa“ alebo iným vhodným slovným spojením. 
16. V § 171d ods. 2 odporúčame slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“. Táto pripomienka platí aj pre § 171zr ods. 1.
17. V § 171d ods. 3 odporúčame slová „ustanovených týmto zákonom“ nahradiť slovami „podľa...“ a uviesť vnútorný odkaz na konkrétny paragraf - ustanovenie a slovo „povinnosti“ nahradiť slovom „povinností“.
18. V § 171d ods. 4 odporúčame pred slovom „75“ vypustiť slovo „§“.
19. V § 171e ods. 1 odporúčame pred slová „alebo mu“ vložiť čiarku.
20. V § 171e ods. 3 odporúčame slovo „Voči“ nahradiť slovom „Proti“. To platí aj pre § 171zc.
21. V § 171e ods. 6 odporúčame slovo „hradí“ nahradiť slovom „platí“.
22. V § 171h ods. 1 písm. c) odporúčame slová „v súlade s týmto zákonom riadne“ nahradiť slovami „podľa § 171f“. Táto pripomienka platí aj pre § 171ze.
23. V § 171i ods. 1 odporúčame za slová „v mene“ vložiť slovo „dlžníka“.
24. V § 171j ods. 2 odporúčame za slovom „nezaniká“ čiarku nahradiť bodkočiarkou a slová „ibaže sa“ nahradiť slovami „to neplatí, ak sa“.
25. V § 171l ods. 2 odporúčame vypustiť čiarku a slovo „ohľadom“. Táto pripomienka platí aj pre § 171m ods. 3, § 171w ods. 2 a § 171zb ods. 3.
26. V § 171m ods. 3 odporúčame vypustiť slovo „však“. Táto pripomienka platí aj pre § 171zj ods. 5.
27. V § 171m ods. 6 odporúčame takéto znenie: „(6) Ustanovenia odseku 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na konanie o výkon rozhodnutia.“.
28. V § 171o ods. 2 odporúčame slová „ak to ustanovuje tento zákon“ nahradiť vnútorným odkazom na konkrétne ustanovenie zákona.
29. V § 171p ods. 2 odporúčame slová podľa „hmotného práva“ nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu“ a uviesť odkaz na poznámku pod čiarou, v ktorej treba uviesť konkrétne ustanovenie zákona.
30. V § 171p Súpis... odporúčame slovo „171p“ nahradiť slovom „171q“.
31. V § 171q ods. 2 odporúčame slovo „zverejnenie“ nahradiť slovom „zverejnenia“.  
32. V § 171q ods. 3 odporúčame takéto znenie: „(3) Pri súpise majetku konkurznej podstaty sa postupuje primerane podľa § 76 a 77.“.
33. V § 171q ods. 3 odporúčame slovo „Ustanovenie“ nahradiť slovom „Ustanovenia“ a slovo „použije“ nahradiť slovom „použijú“.
34. V § 171r ods. 2 odporúčame slová „má sa za to, že“ vypustiť bez náhrady.
35. V § 171r ods. 7 druhej vete odporúčame slovo „alebo“ za slovom dlžníka nahradiť čiarkou. Táto pripomienka platí aj pre § 171x ods. 1 a 2.
36. V § 171r ods. 8 odporúčame slová „od vyhlásení“ nahradiť slovami „od vyhlásenia“.
37. V § 171s ods. 1 odporúčame pred slovom „170“ vypustiť slovo „§“ a slová „sa prihlásiť“ nahradiť slovami „prihlásiť sa“.
38. V § 171s ods. 1 odporúčame takéto znenie druhej vety: „Na prihlásenie veriteľa do konkurzu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 1,2,4 až 6, 8, § 30 a 31.“. 
39. V  § 171s ods. 6 odporúčame takéto znenie prvej vety: „Na popretie pohľadávky postačuje uznanie od popretého verietľa. Súhlas správcu sa nevyžaduje.“.
40. V § 171t ods. 2 odporúčame slová „takého niet“ nahradiť slovami „taký nie je“ alebo iným vhodným slovným spojením.
41. V poznámke pod čiarou k odkazu 25c) odporúčame za slová „v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“.
42. Na strane 14 odporúčame slová „§ 171z“ nahradiť slovami „§ 171w“. Táto pripomienka platí aj pre dôvodovú správu - osobitnú časť k bodu 11 (§ 171z).
43.  V § 171za v odseku 1 odporúčame slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“ a za slovo „konkurzu“ vložiť čiarku. 
44. V § 171 za ods. 3 odporúčame slová „Pri naplneniach“ nahradiť slovom „Plnenia“.
45. V § 171 za ods. 4 odporúčame slovo „ibaže“ nahradiť slovami „to neplatí, ak“.
46. V § 171zb ods. 1 odporúčame slovo „splní“ nahradiť slovom „splnení“.
47.  V § 171 zg ods. 3 odporúčame pred slovom „plnenie“ vypustiť slovo „a“ a upraviť záver vety. 
48. V § 171zj odporúčame slovo „EUR“ nahradiť slovom „eur“ a slová „splátky je dlžník povinný poskytovať“ nahradiť slovami „dlžník je povinný poskytovať splátky“ (4x).
49. V § 171zm ods. 3 odporúčame upresniť použité slová „po tom, čo“ a v ods. 4 slová „f), g) a h)“ nahradiť slovami „f) až h)“.
50. V § 171zn odporúčame pred slová „alebo určenie“ vložiť čiarku.
51. V § 206d ods. 5 odporúčame vypustiť slovo „celý“.
Odôvodnenie: 
1. Legislatívna technika.
2. až 5. Gramatické pripomienky.
6. a 7. Legislatívna technika.
8. až 16. Gramatické pripomienky.
17. a 18. Legislatívna technika.
19. až 21. Gramatické pripomienky.
22. Legislatívna technika.
23. až 26. Gramatické pripomienky.
27. až 29. Legislatívna technika.
30. a 31. Gramatické pripomienky.
32. Legislatívna technika.
33. a 34. Gramatické pripomienky.
35. Legislatívna technika.
36. Gramatická pripomienka.
37. až  39. Legislatívna technika. 
40. Gramatická pripomienka.
41. a 43. Legislatívna technika.
44. Gramatická pripomienka.
45. Legislatívna technika.
46. Gramatická pripomienka.
47. Nezrozumiteľnosť.
48. Gramatická pripomienka.
49. Legislatívna technika.
50. a 51. Gramatické pripomienky.
K čl. I bod 12
Slovo „písmeno“ odporúčame nahradiť slovom „písm.“.
Odôvodnenie: Legislatívna technika.
K čl. II 
V bode 3 odporúčame pred slová „alebo ak“ vložiť čiarku.
Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.