LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: obalu
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V názve odporúčame za slová „(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ vložiť slová „v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“. Táto pripomienka platí pre celý materiál.
Odôvodnenie: Legislatívna technika.