LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171b
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 171b  návrhu zákona odporúčame prehodnotiť ustanovenia týkajúce sa prísnejšieho posúdenia poctivého zámeru u osôb, ktorých zámery môžu byť viac sofistikované ako u iných osôb. Tieto ustanovenia považujeme za diskriminačné a sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zároveň aj v rozpore s čl. 21 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu sociálneho pôvodu, majetku a veku. Navyše z ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, ako sa bude postupovať pri posudzovaní poctivého zámeru dlžníka.