LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I, bod 11, § 171x
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K návrhu § 171x ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii žiadame v dôvodovej správe vysvetliť podstatu, zmysel a účel tejto navrhovanej právnej úpravy.
Žiadame ustanoviť, akým spôsobom sa má preukázať v konaní o návrhu na vklad, že ide o blízku osobu, ak by porušenie predkupného práva malo mať za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu.

Odôvodnenie:
Z návrhu zákona a dôvodovej správy nám nie je zrejmé, ako sa má vykladať návrh § 171 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Vzhľadom k tejto skutočnosti Žiadame ustanoviť, akým spôsobom sa má preukázať v konaní o návrhu na vklad, že ide o blízku osobu, ak by porušenie predkupného práva malo mať za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.