LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171 zd ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 171 zd  ods. 2 domnievame sa, že jednou z náležitostí návrhu in concreto životopis spolu s opisom aktuálnej situácie dlžníka s ohľadom na tento prepracovaný návrh novely, kedy podľa § 167 ods. 2 súd neskúma platobnú neschopnosť a podľa § 171b ods.5 druhá veta: „v konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma“ je absolútne irelevantný životopis s opisom životnej situácie dlžníka a nemá žiadnu výpovednú hodnotu a skôr dôraz by sa mal klásť na zisťovanie skutočného stavu, okolností a pod.