LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171 zb ods. 1
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 171 zb ods. 1 odporúčame upraviť znenie celého odseku s ohľadom na právnu úpravu ZKR, in concreto konkurz sa nekončí, ale (i) súd rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§102 ods.3 ZKR), (ii) uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi a správcovi do vlastných rúk (§ 102 ods. 4 ZKR).