LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171t ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 171t ods. 2 kto je prihlásený veriteľ? mal predkladateľ na mysli online na schôdzi veriteľov? odporúčame vypustiť slovo „prihlásený“ a držať sa ustanovení zákona a kontinuity v celom texte zákona. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky v zmysle § 35 ods. 2 ZKR, to nie je prihlásený veriteľ, ďalej schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov v zmysle § 35 ods. 3 ZKR, t.j. z vyššie uvedeného vyplýva, že zavedenie pojmu prihlásený veriteľ je neopodstatnené a nemá oporu v zákone a ani dôvod zavádzať takýto pojem.