LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171i ods. 2 prvá veta za čiarkou
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 171i ods. 2 prvá veta za čiarkou, odporúčame nahradiť znenie „ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu“ znením „ak ukracujú záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok“ z dôvodu nelimitovania úkonov na majetok dlžníka a najmä v kontexte znenia § 10 ods. 3 písm. g) ZKR.