LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171b ods. 5 druhá veta
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 171b ods. 5 druhá veta, ustanovenie sa nám javí ako popretie samotného zmyslu zavedenia právneho inštitútu poctivého zámeru a domnievame sa, že práve naopak súd by apriori mal v konkurznom konaní alebo konaní o určení splátkového kalendára skúmať poctivý zámer dlžníka najmä z hľadiska opodstatnenosti samotného návrhu zo strany dlžníka, či je oprávnenosť domáhania sa zbavenia dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom dlžníkom skutočným dôvodom, alebo ide len o spôsob, ako sa vyhnúť dlhom.