LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 171 ods. 2 odporúčame nahradiť „Dlžník spravidla nemá poctivý zámer, ak“ vetou „Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak“ z dôvodu nevhodnej formulácie, ktorá ma tendenciu spájať každého dlžníka do pozície dlžníka s nepoctivým zámerom. Samotné vymedzenie inštitútu poctivý zámer skôr možno spájať s dobrými mravmi a odporúčame vypustiť celý paragraf pre nemožnosť normatívneho vymedzenia a ponechať to na úvahu súdu, či dlžník postupoval v zmysle dobrých mravov.