LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171b
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
§ 171b odporúčame bližšie špecifikovať pojem „vynaložil úprimnú snahu“ nakoľko dôvodová správa obsahuje len negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu, ktoré nepostačuje a ide o tak širokú definíciu, že za dlžníka s poctivým zámerom sa dá považovať aj dlžník, ktorého úprimne mrzí vzniknutý dlh.