LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 169 ods. 1 písm. f)
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 169 ods. 1 písm. f) odporúčame nahradiť „s účasťou v konkurze“ na „s konkurzným konaním“ z dôvodu nejasnosti, čo predstavuje pojem účasť v konkurze. Trovy sa viažu pre celé konkurzné konanie.