LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 168 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 168 ods. 1 písm. a) odporúčame zrušiť „veriteľ nebol správcom upovedomený, že bol vyhlásený konkurz“ z dôvodu, že súd uznesením o vyhlásení konkurzu ustanoví správcu a vyzve veriteľov, správca neupovedomuje veriteľov, túto funkciu pokrýva inštitút Obchodného vestníka. Zverejnením uznesenia vydaného súdom v Obchodnom vestníku sú spojené účinky prihlasovania pohľadávok.