LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 107a ods. 5
Dátum vytvorenia: 18.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
§ 107a ods. 5 odporúčame pripojiť na konci vety toto znenie: „Takto vyhlásený konkurz sa riadi ustanoveniami podľa tejto časti zákona. Konanie o určenie splátkového kalendára súd zastaví.“.