LP/2016/686 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 18223/2016/B920-SVD/40085-M
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: začiatok legislatívneho procesu právneho aktu EÚ
Posledná zmena: 14.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/686
Dátum začiatku MPK: 30.06.2016
Dátum konca MPK: 11.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)