LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. XV druhý bod
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 14 ods. 1 a v § 115 ods. 3 nevykonať len mechanickú zmenu názvu registra, ale ustanoviť, že náležitosťou registrácie na elektronickom trhovisku (§ 14 od.s 1) a uzavretia zmluvy v podlimitnom postupe verejného obstarávania (§ 115 ods. 3) je zápis v registri partnerov verejného sektora vtedy, ak to vyžaduje zákon o registri partnerov verejného sektora, s odkazom na § 2 ods. 2 a 3. Inými slovami, navrhujeme podmienku registrácie na elektronickom trhovisku a uzavretia zmluvy v podlimitnom obstarávaní, ktorou je zápis konečných užívateľov výhod, limitovať na tie subjekty, ktoré prekročia finančné limity podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona o registri partnerov verejného sektora. 

Alternatívne navrhujeme v prechodných ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní ustanoviť, že všetci, ktorí sú zapísaní v dnes existujúcom registri konečných užívateľov výhod sú považovaní za zapísaných v registri partnerov verejného sektora.

Odôvodnenie:

Keďže návrh zákona obmedzuje skupinu subjektov, ktoré sú považované za partnerov verejného sektora, považujeme za potrebné toto obmedzenie reflektovať aj v prípadoch podlimitného verejného obstarávania, najmä vo vzťahu k elektronickému trhovisku, kde sumy plnení v podstatnej väčšine prípadov nedosahujú finančný limit podľa § 2 ods. 2 a 3 návrhu zákona. Keďže predkladateľ navrhuje, aby sa zápis do registra vykonával len prostredníctvom oprávnených osôb, vyvolá to na strane zapisujúcich sa subjektov náklady, ktoré najmä pri osobách, ktoré sa už registrovali na účely verejného obstarávania a ponúkajú tovary a služby najmä na elektronickom trhovisku, môže pôsobiť demotivujúco a narušiť fungovanie tohto spôsobu obstarávania. Keďže rozsah údajov oboch registrov je v podstate totožný, je možné uvažovať aj o „preklopením” zapísaných údajov do nového registra.