LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 12
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť nasledovné ustanovenie: „Registrujúci orgán môže uložiť pokutu uvedenú v ods. 1 až 3 za porušenie tohto zákona do 30 dní, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel, najneskôr do 1 roka odo dňa, keď k porušeniu došlo.“

Odôvodnenie:

Odporúčame stanoviť časové obmedzenie ukladania sankcií, tak ako je to štandardné v iných predpisoch.