LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §9 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nasledovnú zmenu znenia §9 ods. 1: „Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 30 dní odo dňa, kedy mu partner verejného sektora zmenu oznámil, a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy preukazujúce tieto skutočnosti."