LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I §8 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zmeniť druhú vetu ustanovenia nasledovne: „Proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam vyhovelo, je prípustné odvolanie.“

Odôvodnenie: 

Z hľadiska závažnosti konkrétneho rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o tom, či konkrétna osoba bude mať cez register partnerov verejného sektora prístup k verejným zdrojom navrhujeme, aby bolo umožnené podať vo veci rozhodnutia o námietkach odvolanie.