LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: Čl. I § 5 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť odsek 1 nasledovne: 
„Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora  oprávnená osoba alebo partner verejného sektora. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona všetku potrebnú súčinnosť; je povinný poskytnúť oprávnenej osobe vždy pravdivé údaje, doložiť ich príslušnými dokumentmi a vyhlásiť, že údaje a obsah dokumentov poskytnutých oprávnenej osobe zodpovedajú skutočnému stavu. Oprávnená osoba môže odmietnuť podať návrh na zápis okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom aj vtedy, ak z dôvodov na strane partnera verejného sektora má pochybnosť o pravdivosti a správnosti údajov, na základe ktorých má identifikovať konečného užívateľa výhod alebo overiť jeho identifikáciu.” 

Pri osobitnom predpise navrhujeme demonštratívny odkaz aj na § 22 ods. 1 zákona o advokácii.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na závažnosť následkov porušenia povinností podľa návrhu zákona pre oprávnenú osobu navrhujeme ustanovenie osobitného dôvodu, pre ktorý je možné odmietnuť poskytnutie „služieb návrhu na zápis” zo strany oprávnenej osoby.

Zároveň nepovažujeme za nevyhnutné, aby návrh do registra podávala výlučne oprávnená osoba. Zmysel takéhoto ustanovenia je nepochybný v kontexte povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z., keďže tam sa ohlasuje neobvyklá obchodná operácia. V tomto prípade by však oprávnením podávať návrh do registra mal disponovať aj partner verejného sektora. Navrhujeme umožniť podávanie návrhov do registra aj pre partnera verejného sektora.