LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k: čl. I § 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme pojem „konečný užívateľ výhod” definovať priamo v návrhu zákona a nie odkazom na osobitný predpis. Pokiaľ ide o definíciu, navrhujeme znenie „konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť spôsobom podľa osobitného predpisu” s odkazom na § 6a ods. 1 písm. a) až c), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Keďže register partnerov verejného sektora má slúžiť v prvom rade na informovanie verejnosti o konečných užívateľoch výhod z činnosti partnera verejného sektora a v zmysle § 4 sa údaje zapisujú vo vzťahu k partnerovi verejného sektora vo všeobecnosti a nie ku konkrétnemu právnemu vzťahu, do ktorého s „verejným sektorom” vstupuje, považujeme za nevyhnutné neodkazovať na definíciu konečného užívateľa výhod v plnom rozsahu, ale len na tú jej časť, ktorá sa týka ovládania, kontroly a prospechu z činnosti ako takej a nie z konkrétneho obchodu. Ak by totiž zostalo zachované znenie § 2 písm. e), bolo by nevyhnutné upraviť aj zvyšné ustanovenia, najmä k obsahu registra a samotnej povinnosti zápisu tak, aby sa týkali každej jednej konkrétnej „operácie”, každého právneho vzťahu. Keďže z textu je zrejmé, že toto nebolo úmyslom predkladateľa, navrhujeme úpravu definície konečného užívateľa výhod spôsobom, ako je uvedená vyššie.