LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: Čl. I § 9 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme uviesť dôvody, na základe ktorých bude môcť oprávnená osoba podať návrh na svoj výmaz z registra partnerov verejného sektora. Navrhujeme, aby oprávnená osoba mohla podať návrh na svoj výmaz iba z vážnych dôvodov, ako je napríklad neposkytnutie súčinnosti zo strany partnera verejného sektora, poskytovanie nepravdivých informácií, prípadne nátlak na oprávnenú osobu, aby konala v rozpore so zákonom. 
Odôvodnenie
Možnosť oprávnenej osoby podať návrh na výmaz samej seba z registra nie je žiadnym spôsobom obmedzený; oprávnená osoba môže kedykoľvek a bezdôvodne ukončiť zastupovanie partnera verejného sektora. Partner verejného sektora sa navyše o výmaze oprávnenej osoby nemusí včas dozvedieť, nakoľko nie je stanovená povinnosť informovať partnera verejného sektora. Vzhľadom na to, že činnosť oprávnenej osoby je koncipovaná na báze dobrovoľnosti, nie je vylúčené, že sa partnerovi verejného sektora v 30 dňovej lehote nepodarí zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby. Tým nedodrží stanovenú povinnosť a vystaví sa tak možnosti postihu, čím môže zapísanému partnerovi verejného sektora vzniknúť škoda. Napríklad uplatnením ustanovenia § 14 ods. 2 navrhovaného znenia zákona, t. j. že mu nebudú poskytnuté plnenia, na ktoré má inak nárok, čím sa môže dostať do druhotnej platobnej neschopnosti. Takáto škoda partnerovi verejného sektora vznikne konaním oprávnenej osoby. Z dôvodu prípadného uplatnenia nároku zo spôsobenej škody a jeho preukázania preto navrhujeme, aby boli stanovené dôvody, na základe ktorých môže oprávnená osoba podať návrh na svoj výmaz z registra.