LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: Čl. XII § 6a
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť ustanovenie, ktorým sa určí konečný užívateľ výhod v prípade právnických osôb založených na základe zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Odôvodnenie
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení dáva združeniam pri kreovaní svojich orgánov voľnosť. Jednak aké orgány vytvorí a tiež akým spôsobom ich vytvorí. Nemusí ich vytvoriť už pri založení, postačí ak ich pomenuje a určí spôsob ich ustanovovania v zakladateľskom dokumente. Až do času, kým ich reálne vytvorí, koná v mene združenia prípravný výbor, resp. splnomocnenec spomedzi členov prípravného výboru. Nie je jasné, či možno považovať v zmysle § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka za štatutárny orgán celý prípravný výbor, alebo len splnomocnenca prípravného výboru, použitie ust. § 6a ods. 2 navrhovaného zákona je preto problematické. Ako problematické sa tiež javí použitie ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2., nakoľko právo ustanoviť alebo odvolať orgány združenia má spravidla členská schôdza, ktorej počet členov môže byť rádovo v stovkách, či tisícoch. Nie je predstaviteľné, aby boli všetci zapísaní a identifikovaní ako koneční užívatelia výhod a aby sa aktualizácia zapísaných údajov vykonávala pri každej zmene členskej základne. Uvedené žiadame špecifikovať aj z dôvodu, že v zmysle pripravovanej novely zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude údaj o konečnom užívateľovi výhod vyžadovaný už pri registrácii združenia, preto by bolo vhodné, aby konečný užívateľ výhod bol určený jednoznačne.