LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kunder, Peter
Pripomienka k: návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Aliancia Fair-play rámcovo podporuje zavedenie registra partnerov verejného sektora a zvýšenej transparentnosti vlastníckych obchodných štruktúr. Zákon považuje za dôležitý príspevok k zmene existujúcej paradigmy a k posilneniu verejného nároku na transparentnosť.

1. Medzi verifikačné dokumenty, ktoré musia partneri verejného sektora predložiť pri registrácii do registra, navrhujeme zaradiť aj potvrdenie od banky, v ktorej majú vedený účet spojený s transakciami so štátom o KÚV, ktorých v súvislosti s ich entitami eviduje banka.
Transakcie medzi partnermi a verejným sektorom budú prebiehať cez bankový systém. Práve banky patria medzi regulované subjekty v oblasti prania špinavých peňazí s povinnosťou overovať KÚV svojich klientov. Cieľom by malo byť zjednotenie údajov a posilnenie kvality a pravdivosti registra partnerov verejnej správy najmä v prípade, ak už existuje evidencia týchto údajov v systéme, ktorý je verifikačne prísnejší než systém navrhovaný a ktorého povinnosťou je následne monitorovať toky financií a nahlasovať podozrivé transakcie príslušným orgánom.

2. Pre posilnenie pravdivosti a relevancie registra navrhujeme zavedenie systému verifikácie údajov poskytnutých partnermi aj na strane štátu minimálne spôsobom náhodného overovania určitej vzorky. Navrhujeme, aby registrujúci súd aktívne opravoval nepravdivé údaje partnerov verejného sektora, ak sa nepravdivosť preukáže v iných konaniach vedených orgánmi činnými v trestnom konaní či inými verejnými inštitúciami.


3. V rámci procesu stransparentňovania vlastníckych a obdobných štruktúr v korporátnom sektore navrhujeme zverejňovať podrobné údaje o akcionárskej štruktúre spoločností, na základe údajov evidencie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., v prípade nemožnosti využiť údaje Centrálneho depozitára cenných papierov, zriadiť obdobný register v správe štátu.
 
V rámci procesu stransparentňovania vlastníckych a obdobných štruktúr v korporátnom sektore navrhujeme zriadiť verejný Register spriaznených firiem, v ktorom by sa prehľadne viedli údaje o majetkovej blízkosti firiem a o transakciách závislých resp. spriaznených subjektov. Údaje by firmy vykazovali pri podávaní daňového priznania.

Medzinárodné monitoringové inštitúcie v oblasti prania špinavých peňazí ako sú FATF či Moneyval vo svojich materiáloch zdôrazňujú, aká je pre potrebu účinného prehľadu o KÚV potrebná transparentnosť iných verejných registrov, ktoré poskytujú dodatočné verifikačné zdroje.