LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. XII
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa súčasného znenia návrhu zákona by v právnom poriadku vo vzťahu k definícii konečného užívateľa výhod vznikla podstatná medzera. Ak by mal verejný funkcionár priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet menej ako 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, nebolo by to možné zistiť. Žiadame preto, aby verejní funkcionári museli byť identifikovaní pri akomkoľvek podiele v právnickej osobe. Pri definícii verejného funkcionára odkazujeme na čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 3 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na citlivosť situácie, keď obchodná spoločnosť s čo i len minoritným podielom verejného funkcionára nadobúda verejné prostriedky sa navrhuje sprísnenie režimu pre tieto obchodné spoločnosti.