LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 10 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 10 ods. 3 návrhu zákona predpokladá pri oprávnených osobách konanie s odbornou starostlivosťou, ktorú následne stručne definuje. Máme za to, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky by malo podzákonným predpisom podrobnejšie definovať minimálne štandardy pri postupe oprávnených osôb pri identifikácii konečného užívateľa výhod, ktorý môže byť odlišný pri jednotlivých kategóriách partnerov verejného sektora (napríklad vzhľadom na domicil alebo vlastnícku štruktúru). Na základe tohto podzákonného predpisu by následne bolo možné uskutočniť kontrolu postupu oprávnených osôb, t. j. či skutočne došlo ku konaniu s odbornou starostlivosťou.

Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšírenie definície konania s odbornou starostlivosťou vzhľadom na potrebu dôslednej ex post kontroly oprávnených osôb.