LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Miroslav beblavy (Miroslav Beblavý, poslanec NR SR)
Pripomienka k: K Čl. I § 2 ods. 1 písm. c) bodu 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 ods. 1 písm. c) bode 1 navrhujeme za slová „štátneho rozpočtu“ vložiť slová „z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie“. Odôvodnenie: Nakladanie s finančnými prostriedkami verejnoprávnych inštitúcií navrhujeme začleniť pod rovnaký režim ako v prípade finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí a vyšších územných celkov.