LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Turček, Martin
Pripomienka k: Hranica definujúca konečného užívateľa výhod
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zaviesť okrem relatívnej hranice KUV na základe podielu na vlastníctve ovládaní spoločnosti (25%) alternatívnu hranicu absolútneho príjmu zo zmluvy, ktorý prislúcha konečnému užívateľovi výhod.
Prostredníctvom tejto hranice by sa do registra PVS zapisovali aj koneční užívatelia výhod, ktorých podiel na vlastníctve, či ovládaní spoločnosti je menší ako 25%, avšak na základe väčších obchodov so štátom prislúcha konečnému užívateľovi výhod časť zmluvy 

Návrh výšky hranice: 100 tisíc eur - v rovnakej výške, ako spodná hranica výšky zmluvy pre zápis partnera verejného sektora do registra.
(fyzická osoba vlastní 10% právnickej osoby, ktorá podpísala zmluvu za 10 miliónov eur. osobe teda nepriamo prislúcha 10% hodnoty zmluvy - 1 milión eur. Keďže hodnota 1 milión eur prekračuje definovanú spodnú hranicu 100 000 eur, osoba musí byť zapísaná do registra PVS ako konečný užívateľ výhod právnickej osoby)

Odôvodnenie:
Iba 5 spoločností zo sektora energetiky(ZSE Energia, Eustream, Západoslovenská distrubučná, SPP distribúcia, RWE gas) má tržby spolu viac ako 2,5 miliardy eur, z toho veľkú časť z obchodu so štátom. Každá z nich je preto zapísaná v súčasnom registri konečných užívateľov výhod, do ktorého sa taktiež zapisujú koneční užívatelia výhod od podielu 25%. Každá z týchto spoločností má v registri zapísaných iba štatutárov a žiadneho konečného užívateľa výhod, z dôvodu neexistencie KUV s podielom vyšším ako 25%. Návrh zákona podľa všetkého rovnako ako súčasná právna úprava (na základe podobnej taxatívnej časti definície konečného užívateľa výhod) zlyháva v snahe odhaliť vlastníctvo v prípade spoločností obchodujúcich so štátom v najväčšej miere.