LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl I, § 2 ods. 1 písm. d) návrhu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I, § 2 ods. 1 písm. d) návrhu 
 

Podľa navrhovaného ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) sa na účely tohto zákona rozumie oprávnenou osobou advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky.   

1. Z dôvodovej správy nie je zrejmé, ktoré kritériá odôvodňujú obmedzenie oprávnených osôb len na vymedzené subjekty. Daný okruh subjektov je v dôvodovej správe odôvodnený len tým, že ide „o subjekty spôsobilé plniť požiadavky podľa tohto zákona, a to z dôvodu, že už v súčasnosti vykonávajú podobné úlohy ako tzv. povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Dôvod obmedzenia okruhu subjektov, ktoré sa považujú za oprávnenú osobu nie v dôvodovej správe vzhľadom na dôležitú a nezastupiteľnú úlohu, ktorú návrh zákona ukladá oprávneným osobám uvedený. Partneri sa inak ako prostredníctvom oprávnenej osoby nebudú môcť registrovať. V tomto zmysle to predstavuje určitú bariéru. Z tohto dôvodu úrad navrhuje rozšíriť okruh subjektov, na základe vopred vymedzených kritérií, ktoré by kvalitatívne určili daný okruh subjektov a zabezpečili aj dostupnosť k registru.  


2. Subjekty, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za oprávnenú osobu musia mať miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Rozumieme zámeru predkladateľa, avšak odporúčame zvážiť toto predmetné ustanovenie vzhľadom na voľný pohyb tovarov a služieb zadefinovaný primárnym právom EÚ.