LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Čl. I §2 ods.1 písm. c) prvý bod
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Čl. I §2 ods.1 písm. c) prvý bod žiadame nahradiť nasledovne:
„ktorá sa uchádza o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce vyššieho územného celku alebo o finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov1, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, grantov EHP a Nórska alebo tieto finančné prostriedky prijíma,“

1 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z.
Odôvodnenie:
Odporúčame doplniť aj tieto zdroje, keďže ide o značné finančné prostriedky poskytované z verejných zdrojov.