LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. XII, § 6a
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zo strany orgánov kontroly (Finančná spravodajská jednotka, NBS, MF SR) nad dodržiavaním povinností podľa  zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti podľa nášho názoru neexistuje podrobné metodické usmernenie s praktickými príkladmi akým spôsobom je potrebné identifikovať a verifikovať KUV klienta povinnej osoby, t.j. napr. akým matematickým postupom vypočítavať nepriamy podiel KUV v rámci komplikovanej vlastníckej štruktúry alebo ako kvalifikovať zrejmých nominantov vo vlastníckej štruktúre (tzv. nominee shareholderov) alebo koho považovať za KUV v prípade ak je materskou spoločnosťou klienta emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Je otázne, ktorý subjekt bude metodicky usmerňovať partnerov verejného sektora pri ich zápise do registra, pretože väčšina z nich bude mať záujem uviesť pravdivé a úplné údaje. Z definície KUV je zrejmé, že obsahuje množstvo otáznikov resp. právne neurčitých pojmov, ktoré by mali byť partnerom verejného sektora ešte predtým ako sa na nich budú vzťahovať prísne sankcie zrozumiteľne vysvetlené. 
Napríklad úvodná časť definície v § 6a ods. 1 je nastavená tak všeobecne, že môže vyvolať pod vplyvom prísnych sankcií značnú neistotu hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Pojem „obchod“ v definícii znamená, že partner verejného sektora je povinný po každom vykonanom obchode analyzovať, či by nemal aktualizovať informácie v RPVS. To môže predstavovať vysoké administratívne náklady pre PVS v súvislosti s verejnými obstarávaniami. Alebo v § 6a ods. 2 je zapisovanie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu nadnárodných spoločností do registra je z pohľadu transparentnosti vo verejnom obstarávaní zbytočné a opätovne len zvyšuje náklady verejného obstarávania. 
Pri registri KUV túto činnosť vykonáva ÚVO, ktorý metodicky usmerňuje podnikateľov pri zápise do RKUV a vydal napr. výkladové stanovisko k definícii KUV: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c-3432015-z-z-57f.html.