LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K článku I., § 18 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na množstvo subjektov, ktoré sú už teraz zapísané v registri konečných užívateľov výhod a náročnosť procesu zápisu do registra partnerov verejného sektora žiadame posunúť termín na zabezpečenie overenie konečného užívateľa výhod do 31. mája 2017.
Odôvodnenie:
Najmä v prvých mesiacoch od vzniku registra partnerov verejného sektora je možné očakávať niekoľko tisíc návrhov na zápis. Už teraz je v registri konečných užívateľov výhod približne 8 tisíc subjektov, pričom návrh zákona rozširuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora o ďalšie subjekty. Zároveň návrh zákona nepredpokladá len jednoduché mechanické zapisovanie údajov do registra, ale požaduje preverovanie a vyhodnocovanie všetkých príloh návrhu na zápis, vrátane verifikačného dokumentu. Ďalej zamestnanci Okresného súdu Žiliana budú povinní vykonávať vydávanie oznámení o odmietnutí vykonania zápisu, rozhodovanie o námietkach, overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zapísaného v registri a s tým spojené vyžadovanie súčinnosti od štátnych orgánov a povinných osôb, a to vo vzťahu k tisíckam registrujúcim sa subjektom. Je tiež otázne, ktorý orgán bude vykonávať metodiku vo vzťahu k zápisom do registra partnerov verejného sektora a najmä ohľadom definície konečného užívateľa výhod. Z návrhu zákona nie je zrejmé, či to má byť Ministerstvo spravodlivosti alebo Okresný súd Žilina. Z uvedených dôvodov by mohol byť ohrozený plynulý chod verejných obstarávaní a hospodárska súťaž, pokiaľ by uchádzači nemali vytvorený priestor na riadne zabezpečenie overenia konečného užívateľa výhod.