LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. I., § 11 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Povinnosť orgánov verejnej moci poskytnúť ÚVO súčinnosť je už v súčasnosti uvedená v zákone o verejnom obstarávaní (ZVO) v súvislosti s vedením registra konečných užívateľov výhod (RKUV). Kľúčový je v tomto smere výklad pojmu súčinnosť zo strany orgánov verejnej moci, ktorý bol v doterajšej aplikačnej praxi vykladaný reštriktívne, teda orgán verejnej moci poskytne súčinnosť len vtedy pokiaľ má priamo k dispozícii údaje o konečných užívateľov výhod preverovaného subjektu, avšak z vlastnej iniciatívy nevykoná konanie, keďže ide o šetrenie vo veci správneho deliktu, ktorý spadá do pôsobnosti ÚVO. Napr. Finančná spravodajská jednotka vykoná preverovanie len pokiaľ je tu podozrenie z prania špinavých peňazí, čo ale nie je prípad, keď sa niektorá fyzická osoba nezapíše ako KUV do registra. Podobne NBS nekoná vo veciach odhaľovania KUV spoločností s ručením obmedzeným, ktoré nepôsobia na finančnom trhu, a podobne je to aj pri ostatných orgánoch verejnej moci. 
Navrhujem preto prehodnotenie uvedených ustanovení.
Odborníkmi v zahraničí http://www.oecd-ilibrary.org/governance/beneficial-ownership-and-control_5k4dkhwckbzv-en  je vysoko hodnotený austrálsky model odkrývania skutočných vlastníkov obchodných spoločností, keď viaceré štátne orgány aktívne a pravidelne pôsobia v rámci spoločnej akčnej skupiny/platformy projektu Wickenby:
https://www.ato.gov.au/General/The-fight-against-tax-crime/In-detail/Tax-crime/Project-Wickenby/ . 
Navýšenie počtu zamestnancov okresného súdu o dve osoby – vyšších súdnych úradníkov, tak ako to predpokladá materiál, ktorý je súčasťou návrhu zákona, nemôže byť považované za komplexné riešenie v súvislosti so zavedením navrhovaného registra, pretože zamestnanci okresného súdu nebudú schopní zvládnuť predmetnú agendu súvisiacu s preverovaním údajov o KUV, keďže na to nemajú ani odborné ani materiálne predpoklady. Za týchto okolností považujeme predkladaný návrh zákona za rezignáciu štátu v danej oblasti, a to pod legendou vytvorenia prísneho protischránkového zákona, ktorý však bude predovšetkým zvyšovať náklady a administratívu v už teraz prebyrokratizovanej oblasti verejného obstarávania. Návrh zákona detailne upravuje otázku ukladania sankcií (odstúpenie od zmluvy, pokuty aj pre členov štatutárneho orgánu a pod.). K uloženiu týchto sankcií však pravdepodobne nikdy nedôjde v prípadoch vedomého ukrývania konečného užívateľa výhod, ale skôr iba v prípadoch, kedy sa uložia sankcie za chybné zápisy vykonané z nevedomosti alebo z nejasnosti výkladu zákona. Bez zabezpečenia nespochybniteľných dôkazov, že údaje v RPVS nie sú pravdivé a úplné, súd tieto prísne sankcie neuloží. Okresný súd Žilina tak bude iba určitým miestom zhromažďovania množstva dokumentácie bez ich systematického skúmania a preverovania. Mimovládne organizácia nemajú kapacity ani zákonné možnosti, aby poskytli dôkazy o tom, že údaje v registri nie sú pravdivé alebo úplné, tak aby mohla byť následne uložená sankcia.
V drvivej väčšine prípadov nie je možné odhaliť alebo preukázať konflikt záujmov osôb zainteresovaných vo verejnom obstarávaní bez zabezpečenia kvalitných dôkazov o konečných užívateľoch výhod uchádzača, ktorý získal zákazku.
Navrhujeme preto na agendu preverovania pravdivosti a úplnosti údajov v registri zriadiť obdobný model ako je vyššie uvedený austrálsky projekt Wickenby, resp. zriadenie medzirezortného jednotného analytického centra, ktoré by za pomoci robustných softvérových riešení dokázalo pracovať s dátami a odhaliť podozrivé prepojenia a transakcie.  Tieto útvary by sa pritom mohli zaoberať aj prešetrovaním ďalších oblastí týkajúcich sa podvodov v oblasti daňového, finančného alebo trestného práva. Najnáročnejšie prípady preverovania konečných užívateľov výhod by mohli byť riešené v spolupráci so spoločnosťami zo súkromného sektora, ktoré poskytujú služby forenzného účtovníctva, záchrany dát, spravodajstva a detektívnych služieb.