LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: K Čl. I., § 7 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme predĺžiť lehotu na vykonanie zápisu na 15 dní, tak ako je tomu v súčasnosti pri zápise do registra konečných užívateľov výhod. 
Navrhovaná lehota dvoch pracovných dní nie je reálna. V dokumente, ktorý je súčasťou materiálov predkladaných s návrhom zákona „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ sa uvádza, že v súvislosti s vedením registra dôjde k navýšeniu počtu zamestnancov Okresného súdu Žilina o 2 štátnozamestnanecké miesta. Najmä v prvých mesiacoch od vzniku registra je možné očakávať niekoľko tisíc návrhov na zápis. Už teraz je v registri konečných užívateľov výhod približne 8 tisíc subjektov, pričom návrh zákona rozširuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora o ďalšie subjekty. Zároveň návrh zákona nepredpokladá len jednoduché mechanické zapisovanie údajov do registra, ale požaduje preverovanie a vyhodnocovanie všetkých príloh návrhu na zápis, vrátane verifikačného dokumentu. Ďalej zamestnanci Okresného súdu (v prevažnej miere predmetní dvaja novoprijatí vyšší súdni úradníci) budú povinní vykonávať vydávanie oznámení o odmietnutí vykonania zápisu, rozhodovanie o námietkach, overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zapísaného v registri a s tým spojené vyžadovanie súčinnosti od štátnych orgánov a povinných osôb, a to vo vzťahu k tisíckam registrujúcim sa subjektov. V prvých týždňoch, mesiacoch fungovania registra Okresný súd Žilina príjme pravdepodobne niekoľko desiatok žiadostí denne. Pri takto krátko nastavenej lehote je jednoznačné, že kvalita výstupov Okresného súdu bude veľmi nízka, a tomu budú zodpovedať aj zápisy v registri a aj jeho dôveryhodnosť. Pričom je zrejmé, že práve v úvodných mesiacoch fungovania registra Okresný súd Žilina bude nastavovať  aplikačnú prax, napr. čo je potrebné alebo nie je možné považovať za verifikačný dokument. Z titulu takto nereálne nastavenej procesnej lehoty môže byť výklad tohto pojmu benevolentný, ak nie chaotický, čo bude mať opätovne dopad na dôveryhodnosť údajov registri. Zodpovednosť za včasný zápis by sa teda mala preniesť na partnera verejného sektora, ktorý musí počítať s tým, že preverovanie návrhu istý čas trvá. Mala by postačovať lehota 15 dní. V zmysle návrhu zákona ide o značný nepomer medzi 15 dňami na podanie námietok pre partnera verejného sektora a povinnosťou vykonať zápis do dvoch pracovných dní.