LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: Všeobecne k Čl. I, § 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Nie je nám známa žiadna analýza predkladateľa návrhu zákona, či tzv. oprávnené osoby majú záujem túto činnosť vykonávať alebo o koľko sa týmto spôsobom napr. zvýšia náklady na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní, ktoré budú samozrejme zaúčtované v ponuke uchádzača. Nie je nám známe, či prebehlo stretnutie so zástupcami oprávnených osôb, tak ako to napr. pri príprave tzv. štvrtej smernice AML k otázke identifikácie a verifikácie konečných užívateľov výhod uskutočnila Európsky komisia: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20110218-report_en.pdf .
Odborná literatúra označuje práve advokátov za subjekty prostredníctvom, ktorých dochádza k skrývaniu skutočných vlastníkov obchodných spoločností. Bankový sektor na tom nie je lepšie, keď podľa analýzy väčšina bánk poskytujúcich svoje služby v Spojenom kráľovstve vykazovala značné nedostatky v súvislosti s identifikáciou a verifikáciou konečných užívateľov výhod svojich klientov: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/aml_final_report.pdf .
Je nereálne očakávať, že bez aktívnej činnosti zo strany všetkých relevantných orgánov štátu v tomto smere, dôjde len prijatím navrhovanej právnej úpravy a teda prenesením zodpovednosti pri identifikácii a verifikácii KUV na oprávnené osoby k významnému stransparentneniu nakladania s verejnými financiami. Je však isté, že dôjde k zvýšeniu administratívnej a finančnej záťaže subjektov participujúcich vo verejnom obstarávaní.
Je potrebné sa zamyslieť, či v Slovenskej republike funguje dostatočná kontrola nad činnosťou oprávnených osôb resp. povinných osôb v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ich niekoľko rokov existujúcimi povinnosťami v súvislosti identifikáciou a verifikáciou KUV ich klientov. Určitý prehľad o tom ponúkajú Výročné správy Finančnej spravodajskej jednotky http://www.minv.sk/?informacie-o-cinnosti-1 . Výstupy NBS alebo MF SR v tejto oblasti nám nie sú známe.