LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: Všeobecne k návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predkladaný návrh zákona chápeme ako snahu o zabezpečenie vyššej dôveryhodnosti údajov, ktoré sú už v súčasnosti vedené v registri konečných užívateľov výhod. Túto aktivitu vnímame pozitívne, najmä s ohľadom na skutočnosť, že pravdivé a úplné informácie o konečných užívateľoch výhod podnikateľov (hospodárskych subjektov) participujúcich na zákazkách majú potenciál predchádzať a riešiť prípady rôznych konfliktov záujmov vo verejnom obstarávaní. 
Na druhej strane je však potrebné uviesť, že podľa Európskej komisie nástroje na zisťovanie konfliktu záujmov a preverovanie konečných užívateľov výhod hospodárskych subjektov musia byť efektívne, primerané a proporcionálne. Zároveň Európska komisia vo svojom stanovisku uviedla, že členský štát by nemal vyžadovať neprimerané dôkazné prostriedky na preverovanie vlastníckej štruktúry hospodárskych subjektov participujúcich vo verejnom obstarávaní, keďže tieto môžu podstatne zvyšovať administratívne náklady pri podávaní ponuky. Podľa doterajších vyjadrení Európskej komisie by v tejto súvislosti mala byť tiež venovaná osobitná pozornosť cezhraničnému prvku procesu verejného obstarávania, a to zdržaním sa zavedenia diskriminačných požiadaviek vo vzťahu k dôkazom, ktoré sú vyžadované od uchádzačov z ostatných členských štátov EÚ. Ďalej poukazujeme na článok 64 ods. 7 smernice EÚ č. 24/2014 o verejnom obstarávaní, cit.: „Účasť hospodárskych subjektov z iných členských štátov na verejnej zákazke však nie je podmienená takýmto zápisom alebo certifikáciou. Verejní obstarávatelia uznávajú rovnocenné osvedčenia od orgánov zriadených v iných členských štátoch. Prijímajú aj iné rovnocenné dôkazové prostriedky“. 
Predkladaný návrh zákona stanovuje pre hospodárske subjekty v oblasti verejného obstarávania viaceré administratívne náročné požiadavky, ktorých efektívnosť, primeranosť a proporcionálnosť je otázna, napr.: 
i. návrhy na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora môže za hospodársky subjekt podať len tzv. oprávnená osoba, 
ii. identifikáciu konečného užívateľa výhod je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch a pri splnení viacerých zákonnom predvídaných skutočností, 
iii. vo vzťahu k zahraničným podnikateľom (hospodárskym subjektom vo verejnom obstarávaní) návrh zákona akceptuje ako tzv. oprávnené osoby na podanie ich návrhov na zápis do registra iba subjekty s miestom podnikania alebo so sídlom na území Slovenskej republiky. 
Návrh zákona v týchto bodoch zároveň pre podnikateľov (hospodárske subjekty) vo verejnom obstarávaní v súvislosti s ich povinnosťou deklarovať konečných užívateľov ukladá väčší rozsah povinností ako stanovuje samotná smernica EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (tzv. štvrtá smernica o AML).
S ohľadom na vyššie uvedené a s cieľom, aby sa predišlo prípadnému konaniu Európskej komisie voči Slovenskej republike o porušení povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ alebo korekciám pre čerpaní prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, si Úrad pre verejné obstarávanie dovolí vo vzťahu k verejnému obstarávaniu adresovať Európskej komisii žiadosť o zodpovedanie otázok týkajúcich sa súladnosti navrhovanej právnej úpravy s právom EÚ.