LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 17. Zásadná pripomienka k čl. XII, novelizačný bod 1, v časti § 6a odsek 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje do tohto ustanovenia  premietnuť zásadu uvedenú v Pripomienke k §2 odsek 1,, písmeno e). Zároveň je nutné zúžiť okruh zapisovaných osôb na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

Odôvodnenie: 
V tomto ustanovení by malo byť jasne vymedzené, aké osoby majú označiť za konečného užívateľa výhod emitenti cenných papierov príp. spoločnosti, ktorých najvyššia materská spoločnosť je emitentom cenných papierov (opätovne odkazujeme na výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015). V Návrhu uvedený okruh osôb je príliš široký, v praxi to môže znamenať stovky osôb (prokuristi v zahraničných spoločnostiach) a ťažko predvídateľný počet osôb (vedúci zamestnanci).