LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 10. Zásadná pripomienka k čl. I., § 10 ods. 4:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje vyjasniť čo sa rozumie pod pojmom "vlastnícka štruktúra", ktorá má byť súčasťou verifikačného dokumentu. Ak nepôjde len o priamych spoločníkov (akcionárov), bude nutné reflektovať aj situáciu spoločností, ktoré (alebo ktorých materské spoločnosti) sú emitentmi cenných papierov na burze.

Odôvodnenie: 
Aktuálne nie je jasné, čo je potrebné rozumieť v Návrhu pod pojmom "vlastnícka štruktúra". Ak by to mal byť kompletný diagram znázorňujúci vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod, bude nutné ustanoviť výnimku pre všetky spoločnosti, kde akcie ich najvyššej materskej spoločnosti sú kótované na burze cenných papierov a prehľad o vlastníckych vzťahoch svojich akcionárov z princípu a štandardne ani nebudú mať (viď aj Pripomienku k §2, odsek 1, písmeno e) ).