LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 3. Zásadná pripomienka k §2 odsek 1, písmeno e)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje (v spojitosti s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "AML zákon")) jednoznačne ustanoviť, že pri právnickej osobe (dcérskej), v ktorej má iná právnická osoba (materská) rozhodujúci vplyv a táto iná právnická osoba (materská) je zároveň emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, prípadne rovnocenných právnych predpisov v zahraničí, nie je potrebné určiť konečného užívateľa výhod a do registra konečných užívateľov výhod sa ako koneční užívatelia výhod zapíšu všetci členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby (materskej), ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. 

Odôvodnenie:
V Návrhu uvedená definícia pojmu konečný užívateľ výhod znamená právnu neistotu pre všetky medzinárodné spoločnosti, kde akcie ich najvyššej materskej spoločnosti sú kótované na burze cenných papierov a ktoré z princípu nemusia mať informáciu o konečných užívateľoch výhod akcionárov na burze. Za týmto účelom je potrebné premietnuť zásadu už formulovanú Úradom pre verejné obstarávanie vo výkladovom stanovisku č. 7/2015 (viď bod II cit. výkladového stanoviska). Pri definícii v § 6a AML zákona sa síce odkazuje na čl. 3 bod 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, avšak Návrh už vôbec nereflektuje to, že citovaná smernica v čl. 16 a tiež prílohe II a rovnako AML zákon v § 11 predvídajú liberálnejší režim pre spoločnosti, ktorých akcie sú obchodované na burze cenných papierov. Jednoznačné premietnutie tohto liberálnejšieho prístupu však pri definícii konečného užívateľa chýba a Návrh v súčasnej podobe vyvolá okamžite mnoho otáznikov zo strany zahraničných spoločností, ktorých najvyššie materské spoločnosti sú emitentom cenných papierov na burze.