LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 2. Zásadná pripomienka k §2, odsek 1 písmeno d), §5 odsek 1 a ostatné vecne súvisiace ustanovenia
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje vypustiť z návrhu zákona pojem oprávnenej osoby a súvisiace ustanovenia preformulovať

Odôvodnenie:
Doterajšia úprava, kde samotná dotknutá spoločnosť identifikuje konečného užívateľa výhod, je postačujúca. RÚZ nevidí dôvod na to, aby do procesu registrácie partnerov verejného sektora vstupoval medzičlánok v podobe oprávnenej osoby. Zastávame názor, že zapojením tejto osoby dochádza len k predraženiu a skomplikovaniu konania bez reálneho prínosu k dosiahnutiu cieľov registra. Návrh zákona predpokladá, že prebehne proces registrácie, ktorý vo svojej podstate spočíva v predložení relevantných dokumentov (napr. verifikačný dokument) resp. odkaze na dokumenty obsahujúce vlastnícke alebo riadiace štruktúry. Vlastný príspevok oprávnenej osoby je v tomto procese minimálny a preto ju navrhujeme z návrhu zákona vypustiť. Pre podnikateľov by táto úprava znamenala ďalšie náklady (samotná dôvodová správa k Návrhu hovorí o novej službe uskutočnenej na komerčnej báze). Pri advokátoch môže povinnosť preverovať dokumentáciu od klienta (dotknutej spoločnosti) kolidovať so stavovskými predpismi (viď § 5 advokátskeho poriadku).