LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Návrh zákona (čl. I) odporúčame gramaticky a legislatívno-technicky upraviť, napr.:
a) pre sprehľadnenie textu používať pri sumách oddeľovač tisícov číselných hodnôt (§ 2 ods. 2 a 3, atď.),
b) v § 2 ods. 1 vypustiť duplicitný text „okresný súd“,
c) v § 2 ods. 1 písm. c) druhom bode slová „predmetom, ktorého“ nahradiť slovami „ktorého, predmetom“ a za slovo „inštitúcie“ vložiť čiarku,
d) v § 4 ods. 2 písm. e) prvom bode slovo „mene“ nahradiť slovom „meno“,
e) v § 4 ods. 3 písm. e) a f) slová „odseku 1“ nahradiť slovami „odseku 2“,
f) v § 8 ods. 3 doplniť chýbajúcu predložku „na“ a predložku „u“ nahradiť predložkou „o“,
g) v § 12 ods. 5 doplniť slovo „podľa“.